Meurer Cornelia (Nelly)

27/03/1935

07/08/2022

Todesanzeige PDF