Croé – Schumacher Theresia

12/07/1933

13/02/2022

Todesanzeige PDF